10 strategier som ökar din självkänsla redan idag
10 strategier som ökar din självkänsla redan idag

Denna artikel 10 strategier som ökar din självkänsla handlar om hur du kan lära känna dig själv bättre, börja stärka din självkänsla och därigenom trivas bättre i ditt liv redan idag. Artikeln 10 strategier som ökar din självkänsla går igenom följande områden:

 • Vad är självkänsla?
 • Varför är det viktigt att du stärker din självkänsla?
 • 10 strategier som ökar din självkänsla redan idag

Vad är självkänsla?

De finns många olika begrepp som handlar om hur vi ser på oss själva. De är alla en del av de 10 strategierna som ökar din självkänsla. Vi kan stärka oss från flera håll genom att vara uppmärksamma på vad som är centralt för de olika sätten vi ser på oss själva. Detta avsnitt handlar om självförtroende, självkänsla, självvärde, självaktning och självförmåga.

Det finns många olika delar av jaget som alla påverkar vårt välbefinnande. Här kommer ett försök att förklara de subtila skillnaderna bakom viktiga självbegrepp, eftersom inte ens forskarna är överens om deras definitioner. Detta är inte så konstigt eftersom flera av dem delvis överlappar varandra, även om det finns nyansskillnader.

Självförtroende är vår tilltro för vår förmåga att utföra vissa aktiviteter och uppgifter som leder till nya förmågor, prestationer samt stärkt självkänsla, självvärde och självaktning.

Självkänsla är en mer omfattande värdering av oss själva. Vår självkänsla inkluderar både vår känslomässiga och vår tankemässiga bedömning av oss själva, det vill säga vad vi tänker, känner och tror om oss själva och vårt värde. En sund självkänsla utgår från en kärleksfull, ärlig och realistisk bedömning av oss själva. Den sunda självkänslan är baserad på bevis som beskriver hur vi är som människor och därför varken under- eller övervärderar oss.

Självvärde/Egenvärde är det sammanfattande värdet vi lägger på oss själva både tankemässigt och känslomässigt, oavsett våra egenskaper och även när vi misslyckas eller när saker inte går som planerat. Det är det värde vi har även när vi i stunden inte tycker om oss själva.

Du kan stärka din självkänsla redan idag
Du kan stärka din självkänsla med 10 strategier redan idag

Att värdera sig själv är att veta att du i grunden ändå är tillräcklig och tillräckligt bra som du är, vad som än händer dig och hur du än presterar. Det är vår tilltro till att vi har ett medfött och inneboende värde bara genom att finnas till. Att vi är värdefulla och värda att älskas oavsett hur vi värderar oss själva utifrån olika dimensioner.

Självvärde kommer även från insikten att vi har förmågan att göra gott och bidra positivt till världen, hur litet vårt bidrag än är. Att vi som människor har inneboende behov och drivkrafter, och därför behöver respektera varandra.

Personer med hög självkänsla och högt självvärde förlåter egna och andras misstag. Människor med högt självförtroende men låg självkänsla och lågt egenvärde tenderar att förminska sig själva till enstaka händelser. De jagar därför ofta prestationer och framgångar på de flesta områdena. De är sårbara för ett enda bakslag.

Självförtroende är varken tillräckligt eller nödvändigt för att ha hög självkänsla eller högt självvärde. Istället skapar ett alltför starkt självförtroende en risk för en oändlig jakt efter bekräftelse från andra som ett försök att fylla hålrummen där självkänsla, självvärde och självaktning borde vara.

Självaktning är att ha självrespekt. Att känna värdighet och stolthet över den man är. Att man håller på sitt värde och är mån om sitt anseende. Att man accepterar sig själv och uppskattar att man är den man är. Man kan vara självsäker och ha en god självkänsla utan att ha aktning för hur man är eller vad man gör.

Begreppet självförmåga (översättning av self-efficacy) handlar om ens upplevda förmåga att hantera en viss given situation eller händelse. Forskningen omkring självförmåga har utvecklats av den erkända amerikanska psykologen Albert Bandura.

Självförmåga är relaterad till ens övertygelse om ens förmåga att utföra specifika uppgifter eller aktiviteter. Det vill säga i förhållande till en specifik utmaning som till exempel att klippa gräset, oberoende av hur vi värdesätter den aktiviteten. Om det inte är en viktig uppgift för oss att vara bra på låter vi inte vår självförmåga på det området påverka vårt egenvärde. Detta gör att vårt egenvärde huvudsakligen förblir oförändrat oavsett om vi bedömer vår förmåga som hög eller låg när det gäller att utföra denna aktivitet. Forskning har visat att förbättrad självförmåga ökar välbefinnande och stresstolerans samt sänker sårbarheten för ångest och depression.

Alla dessa dimensioner av jaget hänger samman. Några av dem är lättare att påverka än andra. Detta ger oss hopp att det är möjligt att utvecklas och förändras. Vi behöver dem alla eftersom de hör ihop och tillsammans bildar en sund bas. Denna bas blir vår trygga utgångspunkt när livet inte utvecklas som vi tänkt eller hoppats på.

 Varför det är viktigt att du ökar din självkänsla med de 10 strategierna?

Även om forskningen har haft svårt att dokumentera många fördelar med stark självkänsla finns det två mycket viktiga sådana.

1. En stark självkänsla ökar ens initiativförmåga, vilket även inkluderar förmågan att nå sina uppsatta mål, stå upp för sig själv och hantera motgångar konstruktivt.

2. En stark självkänsla känns bra, vilket inkluderar mer upplevd lycka, fler positiva känslor och bättre förmåga att hantera stressande och obehagliga situationer.

Hela artikeln som summerar Baumeister och Vohs forskningsgenomgång av hälsoeffekter av självkänsla från 2003 som uppdaterades 2018 finner du här:

https://carlsonschool.umn.edu/sites/carlsonschool.umn.edu/files/2018-12/baumeister_vohs_2018_perspectives_self-pspi_redux_1.pdf

Know Thy Self – Lär känna dig själv

En viktig komponent i att öka din självkänsla med 10 strategier är att lära känna dig själv. Detta kommer att göra det lättare för dig att stå på dig och inte glömma bort dina egna behov i stressiga situationer.

Templet i Delphi
Templet i Delphi

Den antika grekiska aforismen ’känn dig själv’ var inskriven i templet i Delphi. En version av den är känd även från antika Egypten. Sedan dess har filosofer i olika tidevarv upprepat vikten av självmedvetenhet och av att känna sig själv.

Forskning bekräftar att människor som upplever lycka och livstillfredsställelse, till exempel många framgångsrika ledare, har en djup kunskap om sig själva. De känner både till sina styrkor och de områden där de hellre drar nytta av hjälp från andra som är starkare just där.

Dessutom förändras vi och vad vi värdesätter över tiden. Därför är det en bra idé att skapa rutiner som gör att du följer med och regelbundet fångar ditt utvecklande jag.

10 strategier som ökar din självkänsla redan idag

Testa dessa 10 strategier som kan stärka din självkänsla redan idag:

 1. Skriv dagbok i 5 minuter varje dag för att lära känna dig själv och dina prioriteringar.
 2. Sätt 2 uppnåeliga mål. Fokusera hellre på mål som innebär att du förändrar dina rutiner och beteenden snarare än att gå ner i vikt eller klara en specifik uppgift.
 3. Säg dagligen högt – gärna i en spegel så att du möter din blick – en lista där du skrivit dina fina egenskaper, vad du är stolt över och vad du tycker om i ditt utseende.
 4. Visualisera dagligen – se framför dig inne i ditt huvud hur du är, tänker och beter dig i situationer när du känner en stark självkänsla.
 5. Varje gång du säger något självkritiskt till dig själv ska du svara emot med hur en person som tycker om sig själv skulle svara:
  ”Så får jag inte prata till mig själv. Jag ska vara snäll mot mig själv. Jag har många positiva egenskaper och har goda intentioner. Jag gör så gott jag kan just nu. Jag har allt man kan begära av en fin människa och jobbar på att utvecklas. 
 6. Använd ett positivt språk – omformulera dig positivt tyst för dig själv – framförallt när du hör dina men även andras negativa tankar. Detta hjälper även om du till en början inte tror på det positiva du säger till dig själv.
 7. Gör något som du brukar tycka är roligt och lustfyllt varje dag i minst 15 minuter även om du just nu inte tycker att det är roligt.
 8. Försök lär dig något nytt hela tiden: var ambitiös och stöttande även mot dig själv – inte kritisk.
 9. Berätta dagligen 3 saker du är tacksam för i ditt liv: din hälsa, saker du uppnått, saker du har, personer som finns omkring dig etc.
 10. Vistas dagligen i naturen i några minuter då du mediterar genom att andas lugnt och fokuserar på vad du upplever med dina sinnen:
  1. Vad ser du
  2. Vad hör du
  3. Vad känner du fysiskt mot kroppen
  4. Vad känner du inuti kroppen
  5. Vad tänker du
  6. Vad känner du

Kom ihåg att det är en stor skillnad mellan att läsa denna lista och verkligen göra de 10 strategierna. För att förbättra din självkänsla och de andra delarna av dig måste du börja tänka och göra något annorlunda.

Investera en stund dagligen till detta, gärna på en fast tid eller vid ett specifikt tillfälle, till exempel i sängen på morgon eller kvällen, vid frukosten eller precis när du kommit hem från skola/jobb.

Mer information om strategier som ökar din självkänsla

Du kan läsa mer om strategier som utvecklar din självkänsla i artikeln https://www.jennyrapp.se/stark-dig-genom-10-sunda-vanor/

Mer om hur du kan stärka din självkänsla och dessa strategier finns i den populära kursen om självkänsla, se länken https://www.jennyrappblifri.se/courses/sjalvkansla-stark-din-sjalvkansla-utveckla-din-inre-trygghet/

Du kan förhandsboka ditt exemplar av den kommande boken under detta år 2021 Stärk din självkänsla idag till halva priset, 149 kronor istället för 299 kronor genom att kontakta mig på jennyrapp@jennyrapp.se

Vad tycker du?

Jag vill gärna höra dina kommentarer, frågor, tips och hur du upplever dessa strategier i kommentarsfältet nedanför:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *